این سامانه با همکاری و تحت حمایت انجمن علمی مطالعات برنامه درسی شعبه استان کرمان فعالیت مینماید و از همکاری با سایر موسسات و انجمن های علمی در سراسر کشور استقبال مینماید